PDF FREE [Povijest pornografije]

READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson

DOWNLOAD Å Povijest pornografije Prostorima svoga djetinjstva u provincijskom gradu gdje će nostalgična sentimentalna sjećanja oživjeti u punoj snazi napose u kontrastu sa zbrojem nepostignutog u životnoj bilanci četrdesetogodišnja. V obi ajnih pogojih torej v knjigah ki imajo tak no dikcijo in se nana ajo na podobne teme bi pri akoval da gre za iskanje prikaza ne esa drugega kot je vidno na prvo ogo Torej v tem primeru sem od sebe pri akoval da bom skozi prizmo vsakdanjih zgodb Bajsija Ivan i a Delona Mikija Irene Arlete Ljuba in drugih skoraj zagotovo videl le sredstva za prikaz in interpretacijo ivljenja v biv i Jugoslaviji In s tem prikaz neenakosti te kega ivljenja strahu pred oblastjo in politi neekonomske samozadostnosti nekega naroda A tu je nek tos Tak nega branja sploh nisem do ivel Ne m sicer zapisati da bi bilo vseeno e se zgodba ne bi odvijala to no tam in to no takrat a vseeno tos je natanko ta da gre za ivljenjske zgodbe prej omenjenih ki so mnogo bolj pomembne od zgodbe ki se odvija na platnu za njimi isto resno Tole ni roman ki bi ga priporo il tistim ki i ejo Jugoslavijo To je branje za zmeraj

READ & DOWNLOAD Povijest pornografijePovijest pornografije

DOWNLOAD Å Povijest pornografije Sažetak naraštajnoga iskustva u opsežnoj i složeno komponiranoj Povijesti pornografije pripada podžanru Bildungsromana kao jedna od najboljih realizacija toga romanesknog tipa u hrvatskoj književnosti. Negdje sam pro itao da je znamenita Povjesni arka Elizabeth Kostove nastala na temelju desetogodi njeg istra ivanja autorice Onda se na temelju Tribusonove Povijesti pornografije mo e izraditi cijela sociolo ka studija a trajala bi minimalno deset godina to re i i od kud po eti itaju i knjigu podvla io sam re enice i ulomke koji su mi se posebno dojmili Kad sam nakon itanja prelistao knjigu bila je puna grafita ozna avaju i obilje ja mog odu evljenja Ovo je knjiga povratka u pro le pro ivljene dane misrise osje aje sje anja na prve ljubavi djetinjstvo obamne osvete pomirenja poraze i to god ovjek po eli Iako se iz jednog ulomka mo e protuma iti da je radnja knjige pandam nekoj niskobu etnoj portugalskoj sapunici Tribuson nam otkriva koliko su bili benigno zamr eni odnosi s prijateljima na e mladosti Ka e on Sonja i ja smo se definitivno razi li bez obja njenja i bez pozdrava Brak Jaromira i Arlete ostao je obilje en njenom nepromi ljenom nevjerom Irena nije osobito voljela Arletu koja je spavala s njenim de kom Arleta opet nije uop e htjela uti za Delona jer je smatrala da zbog mu a takav stav ima najve u mogu u mjeru funkcionalnosti Jasno je da isto kao ni Brambor nije mogao spram Delona sa uvati istu mjeru prijateljske otvorenosti A Ljubo premda za to nije imao nekih osobitih razloga nije volio da se pred njim spominje Delonovo ime Tribuson primje uje da ivotni vijek svakog ovjeka prolazi kroz razli ita kulturolo ka i sociolo ka razdoblja I ja primje ujem da sam nekada sjedio na najvi im i najtanjim granama stare jabuke na koje me danas niti jedna sila ne bi natjerala a sada tipkam po nekim plasti nim slovima da bi moju misao mogao pro itati tamo netko iz ju ne polutke Glede toga evo nekoliko citata Nikad zapravo nisam uspio shvatiti koje smo se to godine na li na stranputici Je li to bilo onda kada smo po eli gledati kriminalisti ke i western filmove koje su u odgojnom smislu dr ali neprikladnima ili one godine kad smo po eli slu ati Presleya koga su smatrali trulim zapadnim atakom na socijalisti ki moral dok su ga u isto vrijeme pobornici pravog ameri kog duha nazivali komunistom masne kose Nije li na a moralna dekadansa uslijedila po dolasku dugih kosa i traperica ili mnogo ranije pojavom vaka ih guma Je li nas otvaranje granica i rasko na dioba paso a u inila majmunoidnim imitatorima Zapada ili bi nas zatvorene granice u inile jo ve im nakazama Jesmo li iz doba bla enog entuzijazma pre li u godine skepse zbog nekih irih globalnih dru tvenih kretanja ili samo zbog odrastanja ili Nova pedagogija uspjela je prevladati natra ne oblike bur oaskog odgoja kada su dje aci i li u mu ku a djevoj ice u ensku kolu pa smo u klupama sjedili svi zajedno izmije ani Rezultat ove seksualne emancipacije o itovao se u tome to su djevoj ice mnogo ranije doznavale za Winnetoua a mi dje aci bez stida upisivali pjesmotvore u narodnim vezom ukra ene spomenare ili Ubrzo smo okrijepljeni dobrim vinom zaboravili na sve nesporazume koji su nas podijelili i latili nas ra lanjivanja zajedni ke pro losti Po tome smo znali da smo ipak ostarjeli jer se samo starci nasla uju mislima na slavne stare dane Na alost iako tek na pola ivotnog puta na i su pogledi bili potpuno okrenuti pro losti ili pak Najmanje ambiciozni poha ali su UP to je bila omiljena kratica za kolu u enika u privredi Oni su kolu prvi zavr avali i prvi postajali korisni jer su u trenu dok si se ti bavio m teorijskog i uglavnom nekorisnog znanja jedino oni znali popraviti napuklu vodovodnu cijev ugraditi trofaznu uti nicu ili istokariti ne to od drva Tribusonovi likovi odguliv i pola ivota ipak shva aju kako zapravo sve ono to su zamislili da bi trebali u initi i posti i postaje ista utopija Vremena su stvarno dobivala nekakav gorak opor okus Sve ono to smo namjeravali biti sve ono to smo namjeravali uraditi iz dana se u dan pokazivalo sve ve om fantazmogorijom i tlapnjom bez osnova Zapravo itaju i knjigu pomislio sam da ne postoji niti jedna jedina rije u Ani evom hrvatskom rje niku koja nije prona la mjesto u Povijesti pornografije Jer ako tko pita o predmetnoj pornografiji u knjizi to je neka druga filozofska rasprava Tribuson osim na vrlo stru an na in ipak je to ozbiljna tema svakog mladog ivota o pornografiji pri a kroz neprekinuti niz smije nih ali vrlo smije nih situacija Prije itanja oni slabijeg mjehura obavezno staviti pelene za odrasle Samo neki od njih Dje aci bogatije imaginacije u kakve je valjda spadao i Gogo Jazbin ek mogli su spretnim operacijama vlastite ma te prevladati temeljnu nedostatnost priru nog emitenta pornografskih sadr aja Ljubo Brabec je to zvao drkanjem iz glave Sad pretpostavljam da je teorija o zahodu kao autenti nom prostoru mastrubacije obi an zapadni import jer je na e balkansko poimanje zahodske higijene i komfora u inilo ovaj ambijent pogodnim prostorom tek za samoubojstvo A penis opet prema Van de Veldeu izmjeren na le noj strani ima 15 centimetara Ljubo Brabec je odlu io da e kod ku e smjesta provjeriti tu tvrdnju ali je sve ostalo na poku aju jer nikako nije mogao odlu iti koju stranu penisa Van de Velde smatra le nom Tako je Miki uspio izgubiti jumfer a ja sam svoj kao gimnazijski suvenir prenio na prvu godinu faksa Da se spasi od propagandne agresije susjede Eve tata je izme u njenog i na eg dvori ta podigao dva metra visoku da anu ogradu Nakon toga Eva Biser zabrinuta za du u mog oca redovito je preko te ograde bacala novi netom pro itani broj Kule stra are sve dok joj otac nije uzvratio baciv i u njeno dvori te dansku pornografsku reviju koju mi je neko posudio Miki Grabar Ipak Tribuson je o ovoj knjizi sam donio zaklju ak a osobno vjerujem da je on i istinit Vi e nego danas tada sam smatrao da literatura tra i itavog ovjeka da se ra a iz potpune pribranosti predanog rada pa sam satima visio nad ovim ili onim atributom re eni nim redom ili metaforom Sve u svemu iznimno zanimljivo tivo kojeg u i slijede e godine dok zalegnem pod mirisne borove Malog Lo inja ponovno uhvatiti u ruke Hvala Gorane Ps Orbi hvala veliko na preporuciA za sve koji ele vi e evo i jo nekih citata Ja sam kod ku e upitao oca kako to da drug Tito ima toliko desnih asamo jednu lijevu ruku na to je otac zavapio Samo da se ve jednom iskobelja iz tog vrti a pa da odahnem Samo zahvaljuju i tome to sam bio sin jednog od prvosve enika sekte poveli su me nekoliko puta u ribolov pri emu sam pokazao katastrofalan nedostatak za sport kojemu je cilj da ovjek prevari i nadmudri nekoliko miligrama ribljeg mozga Kada bi se sabrale sve te silne zasluge za narod izre ene nad otvorenim grobovima raznih zaslu nih ljudi ovjek bi pomislio da je narodu od svega toga toliko dobro da se naprosto topi od ugode i miline Dana nji HI FI istunci naoru ani stovatnim poja alima laserskim gramofonima i kompakt diskovima uz pomo ije digitalne tehnike David Bowie pjeva bolje nego kod ku e nikad ne e shvatiti koliko je ljubavi i strpljenja iziskivalo onda nje pra enje aktualnih trendova u rocku Zaboravimo sve sitne nesporazume sve ano e otac stoje i iza Zvjezdane Zaboravimo sve jer sam i sam gladan Ana bogamu mogla bi malo rasteretiti gredu na tavanu i skuhati one doma e kobasice Uzeli bismo na liniji Risnjaka ili Mosora grah s kobasicom a onda bismo pred blagajnom gurnuli kobasicu na dno zdjelice polizali prst i platili obi an grah Ni danas ne znam za to sam toliko igrao ah s Bramborom Mislim da sam ga pobijedio jedan jedini put u ivotu i to kad ga je mu ila dijareja Iza svakog poteza jurio je na zahod tako da mi je u jednom trenu neoprezno gurnuo kraljicu pod konja Pojedini ishodi zvu ali su pomalo paradoksalno neki krga se na svoju radost uspio rije iti vojske uz pomo stvarno atrofiranog bubrega a stanoviti Ivo ain zvani Gorila iza av i iz dvorane za regrutaciju slavobitno je uzviknuo Oslobo en sam vojske prona li su mi nekakvu leukemiju Franjo jesi li ovog fi u propisno prestigao upitala bi tobo e ravnodu no majka To nije bio fi o nego Volkswagen Znam a jesi li ga propisno prestigao Nisi li vozi prebrzo Ana za majku bo ju taj Volkswagen je stajao parkiran Znam Ali nepravilno a bila je puna linija Ana bogamu pa na ovoj cesti ve pet kilometara nema nikakve linije Franjo pazi u daljini ti se pribli ava Volkswagen Ana to nije Volkswagen nego fi o Znam Ali pribli ava se Ne bi li trebao ne to poduzeti A to bogamu Pa da ne do e do sudara Za to bi do lo do sudara Ni ta ni ta Ja sam samo rekla Ako ti to smeta moga ja i pje ice Jednom su se negdje oko Kri evaca tako posva ali oko toga je li na cesti bilo ograni enje 80 kmh to je uistinu bilo bespredmetno jer se otac tom brzinom posljednji put vozio kad je vlakom putovao iz Rijeke u Zagreb da su oboje demonstrativno napustili kodu i vratili se ku i svaki svojim autobusom Sva njegova iskustva i znanja bila su pokupljena iz filmova ak i ona najmarginalnija Znao je o konju sve ono to se moglo doznati u westernima o japanskoj kulturi ono to su mu pokazali Kurosawa Mizoguchi i Ozu o poljoprivrednim i industrijskim strojevima ono to se nalazilo u ruskim avangardnim filmovima o alkoholu ono to moglo vidjeti u filmovima o prohibiciji a o medicini mu je znanje bilo utemeljeno na Citadeli i Pasteuru O je u parnom stroju raj ici vinovoj lozi i porezu na promet po to su se u filmovima prerijetko rabili nije znao uglavnom ni ta 性食鬼 1 hrvatskoj književnosti. Negdje sam pro itao da je znamenita Povjesni arka Elizabeth Kostove nastala na temelju desetogodi njeg istra ivanja autorice Onda se na temelju Tribusonove Povijesti pornografije mo e izraditi cijela sociolo ka studija a trajala bi minimalno deset godina to re i i od kud po eti itaju i knjigu podvla io sam re enice i ulomke koji su mi se posebno dojmili Kad sam nakon itanja prelistao knjigu bila je puna grafita ozna avaju i obilje ja mog odu evljenja Ovo je knjiga povratka u pro le pro ivljene dane misrise osje aje sje anja na prve ljubavi djetinjstvo obamne osvete pomirenja poraze i to god ovjek po eli Iako se iz jednog ulomka mo e protuma iti da je radnja knjige pandam nekoj niskobu etnoj portugalskoj sapunici Tribuson nam otkriva koliko su bili benigno zamr eni odnosi s prijateljima na e mladosti Ka e on Sonja i ja smo se definitivno razi li bez obja njenja i bez pozdrava Brak Jaromira i Arlete ostao je obilje en njenom nepromi ljenom nevjerom Irena nije osobito voljela Arletu koja je spavala s njenim de kom Arleta opet nije uop e سیاوش خوانی htjela uti za Delona jer je smatrala da zbog mu a takav stav ima najve u mogu u mjeru funkcionalnosti Jasno je da isto kao ni Brambor nije mogao spram Delona sa uvati istu mjeru prijateljske otvorenosti A Ljubo premda za to nije imao nekih osobitih razloga nije volio da se pred njim spominje Delonovo ime Tribuson primje uje da ivotni vijek svakog ovjeka prolazi kroz razli ita kulturolo ka i sociolo ka razdoblja I ja primje ujem da sam nekada sjedio na najvi im i najtanjim granama stare jabuke na koje me danas niti jedna sila ne bi natjerala a sada tipkam po nekim plasti nim slovima da bi moju misao mogao pro itati tamo netko iz ju ne polutke Glede toga evo nekoliko citata Nikad zapravo nisam uspio shvatiti koje smo se to godine na li na stranputici Je li to bilo onda kada smo po eli gledati kriminalisti ke i western filmove koje su u odgojnom smislu dr ali neprikladnima ili one godine kad smo po eli slu ati Presleya koga su smatrali trulim zapadnim atakom na socijalisti ki moral dok su ga u isto vrijeme pobornici pravog ameri kog duha nazivali komunistom masne kose Nije li na a moralna dekadansa uslijedila po dolasku dugih kosa i traperica ili mnogo ranije pojavom vaka ih guma Je li nas otvaranje granica i rasko na dioba paso a u inila majmunoidnim imitatorima Zapada ili bi nas zatvorene granice u inile jo ve im nakazama Jesmo li iz doba bla enog entuzijazma pre li u godine skepse zbog nekih irih globalnih dru tvenih kretanja ili samo zbog odrastanja ili Nova pedagogija uspjela je prevladati natra ne oblike bur oaskog odgoja kada su dje aci i li u mu ku a djevoj ice u ensku kolu pa smo u klupama sjedili svi zajedno izmije ani Rezultat ove seksualne emancipacije o itovao se u tome to su djevoj ice mnogo ranije doznavale za Winnetoua a mi dje aci bez stida upisivali pjesmotvore u narodnim vezom ukra ene spomenare ili Ubrzo smo okrijepljeni dobrim vinom zaboravili na sve nesporazume koji su nas podijelili i latili nas ra lanjivanja zajedni ke pro losti Po tome smo znali da smo ipak ostarjeli jer se samo starci nasla uju mislima na slavne stare dane Na alost iako tek na pola ivotnog puta na i su pogledi bili potpuno okrenuti pro losti ili pak Najmanje ambiciozni poha ali su UP to je bila omiljena kratica za kolu u enika u privredi Oni su kolu prvi zavr avali i prvi postajali korisni jer su u trenu dok si se ti bavio m teorijskog i uglavnom nekorisnog znanja jedino oni znali popraviti napuklu vodovodnu cijev ugraditi trofaznu uti nicu ili istokariti ne to od drva Tribusonovi likovi odguliv i pola ivota ipak shva aju kako zapravo sve ono to su zamislili da bi trebali u initi i posti i postaje ista utopija Vremena su stvarno dobivala nekakav gorak opor okus Sve ono to smo namjeravali biti sve ono to smo namjeravali uraditi iz dana se u dan pokazivalo sve ve om fantazmogorijom i tlapnjom bez osnova Zapravo itaju i knjigu pomislio sam da ne postoji niti jedna jedina rije u Ani evom Романът на Яворов първа част hrvatskom rje niku koja nije prona la mjesto u Povijesti pornografije Jer ako tko pita o predmetnoj pornografiji u knjizi to je neka druga filozofska rasprava Tribuson osim na vrlo stru an na in ipak je to ozbiljna tema svakog mladog ivota o pornografiji pri a kroz neprekinuti niz smije nih ali vrlo smije nih situacija Prije itanja oni slabijeg mjehura obavezno staviti pelene za odrasle Samo neki od njih Dje aci bogatije imaginacije u kakve je valjda spadao i Gogo Jazbin ek mogli su spretnim operacijama vlastite ma te prevladati temeljnu nedostatnost priru nog emitenta pornografskih sadr aja Ljubo Brabec je to zvao drkanjem iz glave Sad pretpostavljam da je teorija o zahodu kao autenti nom prostoru mastrubacije obi an zapadni import jer je na e balkansko poimanje zahodske 香蜜沉沉烬如霜 higijene i komfora u inilo ovaj ambijent pogodnim prostorom tek za samoubojstvo A penis opet prema Van de Veldeu izmjeren na le noj strani ima 15 centimetara Ljubo Brabec je odlu io da e kod ku e smjesta provjeriti tu tvrdnju ali je sve ostalo na poku aju jer nikako nije mogao odlu iti koju stranu penisa Van de Velde smatra le nom Tako je Miki uspio izgubiti jumfer a ja sam svoj kao gimnazijski suvenir prenio na prvu godinu faksa Da se spasi od propagandne agresije susjede Eve tata je izme u njenog i na eg dvori ta podigao dva metra visoku da anu ogradu Nakon toga Eva Biser zabrinuta za du u mog oca redovito je preko te ograde bacala novi netom pro itani broj Kule stra are sve dok joj otac nije uzvratio baciv i u njeno dvori te dansku pornografsku reviju koju mi je neko posudio Miki Grabar Ipak Tribuson je o ovoj knjizi sam donio zaklju ak a osobno vjerujem da je on i istinit Vi e nego danas tada sam smatrao da literatura tra i itavog ovjeka da se ra a iz potpune pribranosti predanog rada pa sam satima visio nad ovim ili onim atributom re eni nim redom ili metaforom Sve u svemu iznimno zanimljivo tivo kojeg u i slijede e godine dok zalegnem pod mirisne borove Malog Lo inja ponovno uhvatiti u ruke Hvala Gorane Ps Orbi 毛泽东私人医生回忆录 hvala veliko na preporuciA za sve koji ele vi e evo i jo nekih citata Ja sam kod ku e upitao oca kako to da drug Tito ima toliko desnih asamo jednu lijevu ruku na to je otac zavapio Samo da se ve jednom iskobelja iz tog vrti a pa da odahnem Samo zahvaljuju i tome to sam bio sin jednog od prvosve enika sekte poveli su me nekoliko puta u ribolov pri emu sam pokazao katastrofalan nedostatak za sport kojemu je cilj da ovjek prevari i nadmudri nekoliko miligrama ribljeg mozga Kada bi se sabrale sve te silne zasluge za narod izre ene nad otvorenim grobovima raznih zaslu nih ljudi ovjek bi pomislio da je narodu od svega toga toliko dobro da se naprosto topi od ugode i miline Dana nji HI FI istunci naoru ani stovatnim poja alima laserskim gramofonima i kompakt diskovima uz pomo ije digitalne tehnike David Bowie pjeva bolje nego kod ku e nikad ne e shvatiti koliko je ljubavi i strpljenja iziskivalo onda nje pra enje aktualnih trendova u rocku Zaboravimo sve sitne nesporazume sve ano e otac stoje i iza Zvjezdane Zaboravimo sve jer sam i sam gladan Ana bogamu mogla bi malo rasteretiti gredu na tavanu i skuhati one doma e kobasice Uzeli bismo na liniji Risnjaka ili Mosora grah s kobasicom a onda bismo pred blagajnom gurnuli kobasicu na dno zdjelice polizali prst i platili obi an grah Ni danas ne znam za to sam toliko igrao ah s Bramborom Mislim da sam ga pobijedio jedan jedini put u ivotu i to kad ga je mu ila dijareja Iza svakog poteza jurio je na zahod tako da mi je u jednom trenu neoprezno gurnuo kraljicu pod konja Pojedini ishodi zvu ali su pomalo paradoksalno neki krga se na svoju radost uspio rije iti vojske uz pomo stvarno atrofiranog bubrega a stanoviti Ivo ain zvani Gorila iza av i iz dvorane za regrutaciju slavobitno je uzviknuo Oslobo en sam vojske prona li su mi nekakvu leukemiju Franjo jesi li ovog fi u propisno prestigao upitala bi tobo e ravnodu no majka To nije bio fi o nego Volkswagen Znam a jesi li ga propisno prestigao Nisi li vozi prebrzo Ana za majku bo ju taj Volkswagen je stajao parkiran Znam Ali nepravilno a bila je puna linija Ana bogamu pa na ovoj cesti ve pet kilometara nema nikakve linije Franjo pazi u daljini ti se pribli ava Volkswagen Ana to nije Volkswagen nego fi o Znam Ali pribli ava se Ne bi li trebao ne to poduzeti A to bogamu Pa da ne do e do sudara Za to bi do lo do sudara Ni ta ni ta Ja sam samo rekla Ako ti to smeta moga ja i pje ice Jednom su se negdje oko Kri evaca tako posva ali oko toga je li na cesti bilo ograni enje 80 kmh to je uistinu bilo bespredmetno jer se otac tom brzinom posljednji put vozio kad je vlakom putovao iz Rijeke u Zagreb da su oboje demonstrativno napustili kodu i vratili se ku i svaki svojim autobusom Sva njegova iskustva i znanja bila su pokupljena iz filmova ak i ona najmarginalnija Znao je o konju sve ono to se moglo doznati u westernima o japanskoj kulturi ono to su mu pokazali Kurosawa Mizoguchi i Ozu o poljoprivrednim i industrijskim strojevima ono to se nalazilo u ruskim avangardnim filmovima o alkoholu ono to moglo vidjeti u filmovima o prohibiciji a o medicini mu je znanje bilo utemeljeno na Citadeli i Pasteuru O je u parnom stroju raj ici vinovoj lozi i porezu na promet po to su se u filmovima prerijetko rabili nije znao uglavnom ni ta

READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson

DOWNLOAD Å Povijest pornografije Na dva vremenska plana i u dva pripovjedna toka autor prati klapu generacijskih prijatelja od školskih dana do zrele dobi Smrt i pokop jednoga od njih tužna je prigoda da se ponovno okupe na idealiziranim. Moj prvi Tribuson po preporuci odu evljenih itatelja iz jedne knji ke grupe na Fb Nisam u tolikoj mjeri preplavljena odu evljenjem kako se to moglo o ekivati iz komentara preporu itelja ali daleko od toga da mi se nije svidio Mo da je odu evljenje izostalo zbog generacijskog jaza jer moja osobna povijest zapo inje taman tamo gdje Povijest pornografije zavr ava 1980 ih pa pretpostavljam da itatelji s datumom proizvodnje u 50 im i 60 im godinama pro log stolje a nalaze jo i puno ve u satisfakciju i bolji do ivljaj prisje aju i se doba koje opisuje Tribuson Osim toga izbacila bih ve i dio pripovijedanja o razvoju pornografije na prostoru biv e Jugoslavije i ire jer osim par duhovitih momenata taj dio mi je bio prete no zamoranSve ostalo super Upoznala sam pobli e odrastanje generacije mojih roditelja u specifi nom dru tveno ekonomskom ozra ju odrastanje jedne sasvim suvi ne generacije kojoj su obe avali sve a nisu imali to dati kako veli Sonjin otac umirovljeni drSlavko Grabar Glavni lik Stanislav Ivan i ro en je kao i autor 1948godine u malom gradi u stotinjak km od Zagreba pa autor diskretno navodi itatelja da bi gradi lako mogao biti njegov rodni Bjelovar Neki od komentara ak navode da je edo Kralj zvan Delon stvarna li nost to romanu daje dimenziju istinite pri e sa izmijenjenim imenima likovaSvi a mi se Tribusonov smisao za humor koji je dodu e vi e podrugljiv i samoironi an ali o ito sasvim odgovaraju i tom vremenu Drago mi je to mi je prvi susret s gTribusonom ba ovo djelo Svakako u potra iti jo ne to njegovo a Povijest svakako preporu am svima pogotovo suvi noj generaciji ماجرای فرار ارتشبد قره باغی humor koji je dodu e vi e podrugljiv i samoironi an ali o ito sasvim odgovaraju i tom vremenu Drago mi je to mi je prvi susret s gTribusonom ba ovo djelo Svakako u potra iti jo ne to njegovo a Povijest svakako preporu am svima pogotovo suvi noj generaciji


10 thoughts on “PDF FREE [Povijest pornografije]

 1. says: READ & DOWNLOAD Povijest pornografije PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson

  READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson PDF FREE [Povijest pornografije] Negdje sam pročitao da je znamenita Povjesničarka Elizabeth Kostove nastala na temelju desetogodišnjeg istraživanja autorice Onda se na temelju Tribusonove Povijesti pornografije može izraditi cijela sociološka studija a trajala bi minimalno deset godinaŠto reći i od kud početi Čitajući knjigu podvlačio sam rečenice i ulomke ko

 2. says: READ & DOWNLOAD Povijest pornografije PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson

  READ & DOWNLOAD Povijest pornografije PDF FREE [Povijest pornografije] Toliko sam se smijala na ovu knjigu da su mi suze na oči išle od smijeha Napokon sam naišla na našeg pisca koji zna biti duhovit i sarkastičan a opet da piše pametno i bez puno glumatanja

 3. says: PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD Povijest pornografije

  PDF FREE [Povijest pornografije] Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Pobjeći od rodnog grada tvrdio je oduvijek Miki Grabar iluzorno je poput bježanja od vlastite sjene Ubrzo sam

 4. says: READ & DOWNLOAD Povijest pornografije READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD

  Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson PDF FREE [Povijest pornografije] Ovo mi je možda i najdraža hrvatska knjiga Prvi put kad sam je čitala u mladosti oborila me s nogu Od onda sam je čitala još nekoliko puta i volim je i dalje Na pusti otok bih je definitivno uzela sa sobom

 5. says: PDF FREE [Povijest pornografije]

  READ & DOWNLOAD Povijest pornografije PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Moj prvi Tribuson po preporuci oduševljenih čitatelja iz jedne knjiške grupe na Fb Nisam u tolikoj mjeri prepl

 6. says: PDF FREE [Povijest pornografije] Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD

  PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson READ & DOWNLOAD Povijest pornografije Kada se u obzir uzmu svi aspekti književnog dela ovaj roman zaslužuje višu ocenu ali ja knjige ocenjujem prema tome koliko dugo ću mudrosti iz njih pamtiti koliko mogu razumeti likove ne moram se neizostavno s njima i i

 7. says: PDF FREE [Povijest pornografije]

  PDF FREE [Povijest pornografije] U knjizi se dosta nespretno isprepliću dijelovi u kojima čitamo o životu naših pet šest junaka i kraći dijelovi koji sadrže subjektivnu povijest pornografije više evidenciju pornografskog sadržaja dostupnog u bivšoj državi To se čini nespretnim jer se to odvija po nekoj shemi malo ovog malo onog ponekad bez ikakvog prijelaza u tr

 8. says: PDF FREE [Povijest pornografije]

  PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson V običajnih pogojih torej v knjigah ki imajo takšno dikcijo in se nanašajo na podobne teme bi pričakoval da gre za isk

 9. says: READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD READ & DOWNLOAD Povijest pornografije

  READ & DOWNLOAD Povijest pornografije PDF FREE [Povijest pornografije] READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Odlična knjiga konačno san prihvatia savjet svih koji su mi preporučili i bili su u pravu Preporučujem dalje

 10. says: READ & DOWNLOAD ↠ LABMEDNEWS.XYZ Ù Goran Tribuson Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD PDF FREE [Povijest pornografije]

  READ & DOWNLOAD Povijest pornografije Goran Tribuson Ù 1 DOWNLOAD PDF FREE [Povijest pornografije] kako je gorka ova povijest pornografije idealna za kasnojesenska popodneva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hardcover
 • 447
 • Povijest pornografije
 • Goran Tribuson
 • Croatian
 • 06 June 2018
 • 9789537161057